Müraciət et
Xətai ray. Xocalı pr. 40
Bakı, Azərbaycan
Fəaliyyət
7/24
210
SAAT

ES6 standartları çərçivəsində Javascript-in dil olaraq bütün xüsusiyyətləri əhatə olunur. Bundan əlavə Javascript kitabxana istehsal etmə məntiqi, Javascript frameworklərinin(əsasən React JS) işləmə fəlsəfəsi və tətbiqi, eyni zamanda bu dilə məxsus köməkçi alətlərdən istifadə olunması öyrədilir.

Proqrama daxildir

Javascript
 • Introduction
 • Javascript Fundamentals
 • Efficient Development & Debugging
 • Working with Control Structures (if Statements, Loops, Error Handling)
 • Behind the Scenes & The (Weird) Past (ES3, ES5) & Present (ES6+) of JavaScript
 • DOM and Browser basics
 • Classes & Object-oriented Programming (OOP)
 • Constructor Functions & Prototypes
 • Advanced DOM & More Browser APIs
 • Working with Events
 • Advanced Function Concepts
 • Async JavaScript: Promises & Callbacks
 • Working with Http Requests
 • Working with JavaScript Libraries
 • Modular JavaScript (Working with Modules)
 • JavaScript Tooling & Workflows
 • Utilizing Browser Storage
 • JavaScript & Browser Support
 • Working with JavaScript Frameworks
 • Meta-Programming: Symbols, Iterators, Generators, Reflect API & Proxy API
 • Node.js: An Introduction
 • Security
 • Deploying JavaScript Code
 • Performance & Optimizations
 • Testing
 • Bonus
React JS
 • Building Content with JSX
 • Communicating with Props
 • Structuring Apps with Class-Based Components
 • State in React Components
 • Understanding Lifecycle Methods
 • Handling User Input with Forms and Events
 • Making API Requests with React
 • Building Lists of Records
 • Using Ref's for DOM Access
 • Integrating React with Redux
 • Async Actions with Redux Thunk
 • Redux Store Design
 • Navigation with React Router
 • Handling Authentication with React
 • Redux DevTools
 • Handling Forms with Redux Form